Nasjonalparkstyret gjennomfører årlig tiltak som skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. Styret har et sekretariat som består av en nasjonalparkforvalter som har kontor i Øverbotn.

Rammene for hvordan området skal forvaltes finner vi Verneforskriften. I tillegg jobbes det med å ferdigstille en forvaltningsplan som skal gi retningslinjer for hvordan verneforskrifta skal tolkes. I forvaltningsplanen finner du avklaringer rundt ulike brukerinteresser og det er konkretisert hva som er tillatt og ikke. Det er utarbeidet en besøksstrategi for nasjonalparken som i detalj beskriver hvordan besøksforvaltningen av nasjonalparken skal være.

Klopper i Ånderdalen. Foto: Ingve Birkeland

Statens naturoppsyn på feltarbeid i Kvænbukta. Foto: Ingve Birkeland.

Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak i området, og det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes.

Besøksstrategien for Ånderdalen nasjonalpark er en plan for hvordan nasjonalparkstyret ønsker at besøkende skal møte nasjonalparken. Nasjonalparkstyret har satt følgende hovedmål:

  • Ånderdalen nasjonalpark skal opprettholdes som et område med liten grad av fysisk tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel.
  • All ferdsel og aktivitet skal ta hensyn til sårbart plante- og dyreliv.
  • Man skal gjennom besøksforvaltning gi gode opplevelser til besøkende, bidra til lokal verdiskapning og forståelse for, og stolthet over, verneverdiene i Ånderdalen nasjonalpark.

Delmål: Sikre verneverdiene i et langsiktig perspektiv, gi besøkende gode opplevelser gjennom høy kvalitet på innfallsporter og annen tilrettelegging, bidra til å unngå konflikter mellom besøkende og beitenæringer (reindrift), gi besøkende mulighet til å oppleve stillhet og ro i nasjonalparken, øke kompetansen om verneområdet til brukere og besøkende – få frem stolthet og begeistring

Fjelltjenesten Sommerpatrulje legger nye klopper i Ånderdalen. Foto: Ingve Birkeland.

Fjelltjenesten på feltarbeid i Ånderdalen. Foto: Ingve Birkeland.

Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for naturoppsynet i Ånderdalen nasjonalpark. SNO har oppsyn med at brukerne av nasjonalparken følger lover og regler. SNO har et tjenestekjøp fra Statskog Fjelltjenesten om å utføre naturoppsyn i nasjonalparken og gjennomfører også tiltak i parken på oppdrag fra nasjonalparkstyret. Fjelltjenesten gjennomfører også grunneiertilsyn og drifter bla de åpne buene Åndergammen og Ånderbu i nasjonalparken.