Ånderdalen nasjonalpark er den eldste nasjonalparken i Troms og ble opprettet og fredet som nasjonalpark ved kgl res. den 6. februar 1970. Etter opprettelsen har den blitt utvidet tre ganger og dekker nå etter den siste utvidelsen i 2018 et område på 133,9 km² på Senja som er en del av Senja kommune.

Nasjonalparken ligger på den sørlige delen av øya og strekker seg fra storhavet med steile fjellsider vest, over høyfjell, gjennom rolige dalfører med myrlandskap og videre mot øst og Solbergfjorden. Her finner du et naturområde med opprinnelig kystfuruskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms.

Frå Tverrdalen med Sørkapervatnet midt i bildet. Foto: Ingve Birkeland

Fra Utkikkspunkt Ånderdalen. Foto Ingve Birkeland

I nasjonalparken finner vi spor fra tidligere bruk med flere kulturlandskapsområder med slåttemarker, hogstpåvirket skog, gamle ferdselsstier, fangstsystemer og spor etter gammer. Det forteller oss at både samer og bumenn har hentet deler av utkommet sitt her

Det er spredt bosetting rundt nasjonalparken. Hit kan du komme med bil eller buss. I randsonen er det etablert innfallsporter og startpunkt med tilkoplingsstier til DNT-løypa Senja på langs, som går gjennom hele nasjonalparken. Det er en åpen gamme (Åndergammen) og ei åpen bu (Ånderbu) ved Åndervatnet. Vi anbefaler at du har med deg telt og utstyr for å klare deg selv dersom du planlegger overnattingstur.

Hvorfor nasjonalpark?

Formålet med vernet av Ånderdalen nasjonalpark er:

  • å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Landskapet og naturmiljøet med dyre- og plantelivet skal
  • å bevare et naturområde med samiske og andre kulturminner

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Reinsamling i Kaperdalen. Foto: Anne Berit Påve Kristiansen.

På stien inn til Åndervatnet. Foto: Andre Bonotto

Ånderdalen nasjonalpark 50 år 6. februar 2020.

Den 6. februar 2020 ble 50-årsjubileet til nasjonalparken markert med ei tilstelning ved Sážžá Senja naturhus og museum og ved besøkspunkt Álddovuopmi, som er en del av innfallsporten til nasjonalparken. Dette markerte at det var gått 50 år siden den første nasjonalparken i Troms ble opprettet. Samme dag som Ånderdalen nasjonalpark ble opprettet, ble Stabbursdalen nasjonalpark og Øvre Pasvik nasjonalpark opprettet i Finnmark. Disse tre nasjonalparkene er de eldste nasjonalparkene i Nord-Norge.