Sjelden kystfuruskog

Vegetasjonen er preget av kystklimaet, og det er relativt få plantearter i nasjonalparken. Det forklares med en berggrunn av granitt som gir karrig jord. Gammelskogen av kystfuru er sjelden for Nord-Norge. Man finner også områder med ganske urørt og stor bjørkeskog. Særlig i den smale og lange Trolldalen, som dessuten har et spennende landskap.

Skogstorkenebb. Foto: Jan Inge Karlsen

Reinsrose. Foto: Trond Monkvik

Bilde 1. Skogstorkenebb. Foto: Jan Inge Karlsen. Bilde 2. Reinrose. Foto: Trond Monkvik.

Neslesommerfugl. Foto: Jan Inge Karlsen

Klokkelyng. Foto: Trond Monkvik

Bilde 1. Neslesommerfugl. Foto: Jan Inge Karlsen. Bilde 2. Klokkelyng Foto:  Trond Monkvik.

På myrene er smalsoldogg, rundsoldogg, flaskestarr, bukkeblad, tettegras, torvull, duskull, blåtopp og molte vanlige arter. Ved elvene kan skogbunnen variere fra tett dekke med skrubbær til områder der høgstauder og bregner dominerer. Typisk er skogstorkenebb, myskegras og flere vierarter. I bjørkeskogen dominerer blåbærlyngen med arter som fugletelg, kvitlyng, skogstjerne og gullris. Helt til fjells finner man hestespreng, rabbesiv, fjellpryd, stjernesildre og fjelltjæreblom.

Dyreliv

Siden Ånderdalen ligger på en øy er det ikke så mange forskjellige arter pattedyr her.
De eneste store pattedyrene er tamrein og elg. Rødreven er vanlig i nasjonalparken, men det vanligste rovdyret er sannsynligvis røyskatten. Langs de nedre delene av vassdragene er mink og oter vanlig. Haren kan en finne over alt. Markmus og vånd er de vanligste smågnagerne, og i Ånderdalen finnes det en bestand av fjellrotte og gråsidemus. Lemen kan enkelte år opptre i store mengder. Man finner også vanlig spissmus og dvergspissmus i nasjonalparken. Den eneste amfibiearten er vanlig frosk.

Elgen er det største pattedyret i nasjonalparken. Foto: Jan Inge Karlsen

Fjellgresshoppe. Foto: Jan Inge Karlsen

Bilde 1. Elgen er det største pattedyret i nasjonalparken. Foto: Jan Inge Karlsen. Bilde 2. Fjellgresshoppe. Foto: Jan Inge Karlsen. 

Rødrev valp som kikker frem fra vegetasjon. Foto: Jan Inge Karlsen

Røyskatten er en ivrig jeger og god til å kamuflere seg. Foto: Andre Bonotto

Bilde 1. Rødrev valp som kikker frem fra vegetasjonen.  Foto: Jan Inge Karlsen. Bilde 2. Røyskatten er en ivrig jeger og god til å kamuflere seg. Foto: Andre Bonotto.

I elver, bekker og vatn går det ørret og røye. Trepigget stingsild finnes enkelte steder. Vassdragene kan by på godt sportsfiske, og av og til kan man få stor fisk. I den nedre delen av Ånderelva går det laks, sjøørret og sjørøye.

Fugleliv

De mange myrene og den gamle skogen setter sitt preg på fuglelivet. Men det varierte landskapet i nasjonalparken gjør at man vil treffe på de fleste av de vanligste fuglene i Nord-Norge. Man kan treffe på flere arter dagrovfugl: havørn, kongeørn, fjellvåk, dvergfalk, jaktfalk, tårnfalk, spurvehauk og hønsehauk. Den vanligste uglen er haukugle men spurvugle og perleugle lever også i nasjonalparken. Ravn og kråke kan en se over hele området. I skogområdene dominerer flere trostearter, meiser, bjørkefink og trepiplerke. Sidensvans, furukorsnebb og tretåspetten er knyttet til kystfuruskogen.

Sangsvanen lever i nasjonalparken. Foto: Jan Inge Karlsen

Gråhegren er en tålmodig fisker. Foto: Rikki Martin Langnes

Stokkand par kurtiserer om våren. Foto: Trond Monkvik

Havørna er den største rovfuglen som lever i nasjonalparken. Foto: Andre Bonotto

Bilde 1: Telt ved Nordmannsjøkelen. Foto: Randulf Valle Bilde 2: Eng av sibirgressløk. Foto: Ingunn Ims Vistnes. Bilde 3: Fiskelykke! Foto: Marit Helene Eira

Bjørkfink. Foto: Jan Inge Karlsen

Brushane. Foto: Jan Inge Karlsen

Fjellrype. Foto: Jan Inge Karlsen

Grønnfink. Foto: Jan Inge Karlsen

Bilde 1: Bjørkfink  Bilde 2: Brushane Bilde 3: Fjellrype. Bilde 4: Grønnfink. Alle 4 bildene av Jan Inge Karlsen

Litt høyere opp i landskapet, heipiplerke, steinskvett og blåstrupe. Løvsangeren finnes over alt. I den eldste furuskogen finner du rødstjerten. Av spettene er tretåspett vanlig, men kan også treffe på dvergspetten og gråspetten. Blant endene er stokkand, brunnakke, krikkand, kvinand og siland de du ser flest av. På mange av vatnene hekker både smålom og storlom. Av vadefugler er småspove, enkeltbekkasin, rødstilk og rugde vanlig. Strandsnipe og fossekall kan du se langs elvene, og sivspurv ved fuktige områder. Sandlo og heilo er typisk for fjellområdene. Man kan treffe de vanlige måkeartene, terner og tyvjo innover i nasjonalparken, og orrfugl i de skogkledte liene. Lirypa finner man fra lavlandet til fjells, mens fjellrypa kan være tallrik i steinurene i snaufjellet.