Ånderdalen nasjonalpark ligger midt i beiteområdet til Sør-Senja reinbeitedistrikt og er hovedområde for kalvingslandet til reinbeitedistriktet. Hovedperioden for kalving er medio april til medio juni. I Ånderdalen er det naturlig trekk og drivelei for dyrene når de skal på vår-sommerbeite. Da trekker de nord-vest retning til indre deler av Ånderdalen, Kaperdalen og omegn. Når reinen trekker mot høst og vinterbeite trekker de sør-øst retning til områdene langs Tranøyfjorden. Vår og sommerstid er det spredte flokker både i nasjonalparken og i randsonen. Det betyr i praksis at dyrene bruker nasjonalparken året gjennom i ulik grad (helårsbeite). På grunn av ustabilt vintervær har distriktet de senere år i måtte tilleggsfôre småflokker med dyr ved Gammelseter og Holmedalen. Dette på grunn av låste beiter og ulike temperaturforhold vinteren igjennom.

Brunsttiden starter i september og avsluttes i midten av november. Da er oksene i trekk mot vinterbeite og har med seg små flokker med simler. De er i området Gjeska og Ånderdalen/Blåfjell når dette pågår. Enkelte av oksene kan vise aggressiv adferd og man bør derfor ikke oppsøke flokker med rein i denne perioden.

Rein på tidlig vinterbeite. Foto: Anne-Katrine Borander

Reinokse i brunst på høsten. Foto: Jan Inge Karlsen

Når du møter rein

Å oppleve rein på nært hold er en flott opplevelse. La det også bli en grei opplevelse for reinen, ved å huske følgende:

  • Hold hunden i bånd. Rein kan oppfatte en løpende hund som et truende rovdyr på jakt. I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang. Også utenfor denne tiden er du pliktig til å ha hunden under kontroll. Hunder som løper løs kan være en plage for både rein, sau og annet dyreliv.
  • Ta en omvei når du ser beitende rein
  • Sett deg på huk og vent til reinen har passert hvis det kommer en reinflokk i din retning
  • På våren er reinen ekstra sårbar etter en tøff vinter, og simlene kalver. Dersom simla skremmes bort fra kalven, er det fare for kalvens liv. Når du møter rein om våren må du derfor stoppe opp og vurdere hvor du kan gå uten å skremme dyrene. Snu og ta en annen vei dersom dette er nødvendig.

Landbruk

Det er veldig begrenset beitebruk av sau i nasjonalparken. Det er en sauebruker på Flakstadvåg som frakter en del sau over til Lomsnes i Selfjorden. Disse bruker hovedsakelig områdene utenfor nasjonalpark til beite, men av og til vandrer de inn i nasjonalparken og kan bruke områdene inne i Selfjordbotn og østover mot Gjøvika og Vassvika. Det er flere sauebruk på Vesterfjell. Det hender at noen av sauene fra disse brukene vandrer inn i nasjonalparken. Generelt kan man si at beitebruken av sau er svært begrenset.

Sauer på sommerbeite på Lomsnes i Selfjorden. Foto: Ingve Birkeland